KKZ Żory

Wesołych Świąt

Wpisany przez Emilia Dzienniak Niedziela, 05 Kwiecień 2015 06:27

 

7KKZ/Ż/2015 AKTUALNOŚCI 29 marca

Wpisany przez Emilia Dzienniak Niedziela, 29 Marzec 2015 08:20

UCZESTNICY KKZ grupa T4, A4, E1, F1

Informuję, że w najbliższym czasie (środa 1 kwietnia)

sekretariat placówki czynny będzie w godz. 12.00-18.00

W dniach 2- 7 kwietnia sekretariat placówki będzie nieczynny.


UCZESTNICY KKZ grupa T3

Osoby, które nie wzięły udziału w sobotę 28 marca w egzaminie wewnętrznym bądź nie uzyskały pozytywnego wyniku proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem placówki w dniu 1 kwietnia.

 UCZESTNICY KKZ grupa T4

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Informuję, że w dniu 12 kwietnia 2015r. o godz. 9.00 rozpoczną się konsultacje przed egzaminem. Po zajęciach około godz. 12.00 odbędzie się egzamin wewnętrzny.

UWAGA!

Do egzaminu przystępują osoby, które uzyskały pozytywne wyniki z egzaminów przedmiotowych, rozwiązały obowiązkowe testy oraz uregulowały czesne (opłata do kwietnia 2015r.)

Aby wziąć udział w EGZAMINIE PAŃSTWOWYM (w czerwcu 2015r.)należy uzyskać pozytywny wynik z EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO, który należy zdać do dnia 17 kwietnia. Jest to ostateczny termin!!!


UCZESTNICY KKZ grupa E1

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Przypominam, że w dniu 11 kwietnia 2015r. o godz. 8.00 odbędzie się egzamin wewnętrzny. Po egzaminie odbędą się zajęcia komputerowe.

UWAGA!

Do egzaminu przystępują osoby, które uzyskały pozytywne wyniki z egzaminów przedmiotowych, rozwiązały obowiązkowe testy oraz uregulowały czesne (opłata do kwietnia 2015r.)

Aby wziąć udział w EGZAMINIE PAŃSTWOWYM (w czerwcu 2015r.)należy uzyskać pozytywny wynik z EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO, który należy zdać do dnia 17 kwietnia. Jest to ostateczny termin!!!UCZESTNICY KKZ grupa F1

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

W dniu 11 kwietnia 2015r. o godz. 8.00 odbędzie się egzamin wewnętrzny. Po egzaminie odbędą się zajęcia komputerowe.

UWAGA!

Do egzaminu przystępują osoby, które uzyskały pozytywne wyniki z egzaminów przedmiotowych, rozwiązały obowiązkowe testy oraz uregulowały czesne (opłata do kwietnia 2015r.)

Aby wziąć udział w EGZAMINIE PAŃSTWOWYM (w czerwcu 2015r.)należy uzyskać pozytywny wynik z EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO, który należy zdać do dnia 17 kwietnia. Jest to ostateczny termin!!!UCZESTNICY KKZ grupa A4

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Przypominam, że w dniu 11 kwietnia 2015r. o godz. 9.00 rozpoczną się zajęcia komputerowe. Po zajęciach około godz. 11.30 odbędzie się egzamin wewnętrzny.

UWAGA!

Do egzaminu przystępują osoby, które uzyskały pozytywne wyniki z egzaminów przedmiotowych, rozwiązały obowiązkowe testy oraz uregulowały czesne (opłata do kwietnia 2015r.)

Aby wziąć udział w EGZAMINIE PAŃSTWOWYM (w czerwcu 2015r.)należy uzyskać pozytywny wynik z EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO, który należy zdać do dnia 17 kwietnia. Jest to ostateczny termin!!!

   

6 KKZ/JZ/2015 AKTUALNOŚCI 29 MARCA 2015

Wpisany przez Emilia Dzienniak Wtorek, 24 Marzec 2015 13:17

UCZESTNICY EGZAMINU PAŃSTWOWEGO - SESJA styczeń-luty 2015

 • Informuję ,że w sekretariacie szkoły od 25 marca od godz. 12.00  można odbierać hasła do odczytu wyniku egzaminu państwowego. Jednocześnie przypominam, że  informacji o hasłach nie udzielamy telefonicznie lub e-mailowo. Po hasło należy zgłosić się osobiście do sekretariatu placówki.

 • Zgodnie z treścią komunikatu opublikowanego 24 marca na stronie OKE w Jaworznie informuję:

Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych mogą odebrać wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 od dnia 27 marca 2015 r.

27 marca (piątek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.30 – 16.00.

Od 30 marca wyniki i świadectwa będą wydawane codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30-15.30.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pocztą przesyłką poleconą pod wskazany adres.

UWAGA!

Zgłaszając się do Jaworzna po odbiór świadectwa należy zabrać ze sobą:

- świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)

- wygenerowany wniosek  (informacje poniżej pod hasłem DYPLOMY)


Grupa M.11, grupa M.39

Informuję, że osoby, które uczestniczyły w egzaminie w sesji styczeń- luty 2015r. mogą zgłaszać się do sekretariatu placówki celem odbioru loginu i hasła. Proszę zgłaszać się OSOBIŚCIE.

NIE UDZIELAMY INFORMACJI TELEFONICZNIE!!!

Grupa M.39

Informuję, że do odczytu wyników potrzebne jest: login i hasło, które należy osobiście odebrać w sekretariacie placówki.

NIE UDZIELAMY INFORMACJI TELEFONICZNIE!!!

Poniżej przedstawiam kilka ważnych informacji:

WYNIKI

Zdający zdał egzamin jeśli:

- z części pisemnej uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

- z części praktycznej uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

JAK ODCZYTAĆ WYNIKI ZE STRONY OKE?

Aby odczytać wyniki należy :

- zalogować się na stronie www.oke.jaworzno.pl

- na STRONIE GŁÓWNEJ ( po lewej stronie) kliknąć SERWISY, a następnie------->  Egzamin zawodowy- wyniki-------> po prawej stronie kliknąć logowanie do serwisu (serwis czynny od 27 marca od godz. 10.00)


KOLEJNA SESJA DLA OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY EGZAMINU

 • Osoby, które nie zdały egzaminu i nie złożyły do OKE w Jaworznie do dnia 24 stycznia 2015 (przed ogłoszeniem wyników) kolejnej deklaracji, aby mogły wziąć udział w sesji sierpień- październik, muszą wysłać do OKE DEKLARACJĘ przystąpienia do egzaminu. Ostateczny termin złożenia deklaracji mija 16 kwietnia 2015r.

UWAGA!

Wypełnioną DEKLARACJĘ należy przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Ul. Adama Mickiewicza 4

43-600 JAWORZNO

 • Osoby, które nie zdały egzaminu, ale do dnia 24 stycznia 2015r. wysłały do OKE w Jaworznie Deklaracje przystąpienia do egzaminu, zostaną listownie poinformowane przez OKE w Jaworznie o terminie i godzinie egzaminu.

 


 

ŚWIADECTWA

W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.


DYPLOMY

Osoba, która zdała egzamin oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (w przypadku M.11 należy posiadać świadectwo ukończenia co najmniej szkoły zawodowej, w przypadku M.39 należy posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej) otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

 • Aby otrzymać DYPLOM należy wystąpić do OKE w Jaworznie z wnioskiem. Wszelkie informacje dotyczące procedur wydania DYPLOMU oraz wypełnienia i pobrania wniosku znajdziecie Panowie na stronie

http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=345&catid=80

Dane potrzebne do uzupełnienia wniosku:

dla kwalifikacji M.11- SYMBOL CYFROWY ZAWODU- 811101

dla kwalifikacji M.39- SYMBOL CYFROWY ZAWODU- 311703

Proszę pamiętać, że do wniosku należy dołączyć oryginał świadectwa szkolnego (świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej dla kwalifikacji M.11, a w przypadku kwalifikacji M.39- świadectwa ukończenia szkoły średniej)

  

UCZESTNICY KKZ grupa T3

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

W związku z zakończeniem zajęć przypominam o egzaminie wewnętrznym, który odbędzie się w sobotę

28 marca 2015r. o godz. 8.00.

  

UCZESTNICY KKZ grupa T4

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Informuję, że w dniu 12 kwietnia 2015r. o godz. 9.00 rozpoczną się konsultacje przed egzaminem. Po zajęciach około godz. 12.00 odbędzie się egzamin wewnętrzny. 

 

UCZESTNICY KKZ grupa E1

 • Przypominam, że na platformie uruchomione zostały TESTY OBOWIĄZKOWE z przedmiotów: BHP oraz JOZ. Bardzo proszę o zalogowanie się na platformie e-learningowej i rozwiązanie testów.Termin rozwiązania testów mija 28 marca 2015r. Osoby, które nie rozwiążą testów nie będą mogły przystąpić w wyznaczonym terminie do egzaminu wewnętrznego, a tym samym nie ukończą kursu w terminie.

Przypominam schemat logowania się do testów.

Ze strony sckz.pl wybrać zakładkę Aktualności KKZ-----> E-learning logowanie------>(zalogować się)-----> zakładka Moje kursy----->M.11 Testy obowiązkowe i wybrać odpowiedni test.

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Przypominam, że w dniu 11 kwietnia 2015r. o godz. 8.00 odbędzie się egzamin wewnętrzny. Po zajęciach odbędą się zajęcia komputerowe. 

 

UCZESTNICY KKZ grupa F1

 • Przypominam, że na platformie uruchomione zostały TESTY OBOWIĄZKOWE z przedmiotów: BHP, JOZ oraz PDG. Bardzo proszę o zalogowanie się na platformie e-learningowej i rozwiązanie testów.Termin rozwiązania testów mija 28 marca 2015r. Osoby, które nie rozwiążą testów nie będą mogły przystąpić w wyznaczonym terminie do egzaminu wewnętrznego, a tym samym nie ukończą kursu w terminie.

Przypominam schemat logowania się do testów.

Ze strony sckz.pl wybrać zakładkę Aktualności KKZ-----> E-learning logowanie------>(zalogować się)-----> zakładka Moje kursy----->M.11 Testy obowiązkowe i wybrać odpowiedni test.

 • ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ

Informuję, że w niedzielę 29 marca 2015r. o godz. 8.30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Maszyny i urządzenia górnicze. Po egzaminie od godz. 9.00 rozpoczną się zajęcia z przedmiotu Eksploatacja złóż podziemnych.

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

W dniu 11 kwietnia 2015r. o godz. 8.00 odbędzie się egzamin wewnętrzny. Po zajęciach odbędą się zajęcia komputerowe. 

 

UCZESTNICY KKZ grupa A4

 • Przypominam, że na platformie uruchomione zostały TESTY OBOWIĄZKOWE z przedmiotów: BHP oraz PDG. Bardzo proszę o zalogowanie się na platformie e-learningowej i rozwiązanie testów.Termin rozwiązania testów mija 28 marca 2015r. Osoby, które nie rozwiążą testów nie będą mogły przystąpić w wyznaczonym terminie do egzaminu wewnętrznego, a tym samym nie ukończą kursu w terminie.

Przypominam schemat logowania się do testów.

Ze strony sckz.pl wybrać zakładkę Aktualności KKZ-----> E-learning logowanie------>(zalogować się)-----> zakładka Moje kursy----->M.11 Testy obowiązkowe i wybrać odpowiedni test.

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Przypominam, że w dniu 11 kwietnia 2015r. o godz. 9.00 rozpoczną się zajęcia komputerowe. Po zajęciach około godz. 11.30 odbędzie się egzamin wewnętrzny.

   

5 /KKZ/ 2015 AKTUALNOŚCI 11 marca

Wpisany przez Emilia Dzienniak Środa, 11 Marzec 2015 12:58

UCZESTNICY KKZ grupa T3

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

W związku z zakończeniem zajęć przypominam o egzaminie wewnętrznym, który odbędzie się w sobotę

28 marca 2015r. o godz. 8.00.

 


 

UCZESTNICY KKZ grupa T4

 • Przypominam, że kolejne zajęcia z przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn odbędą się w sobotę tj. 14 marca 2015r. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.
 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Informuję, że w dniu 12 kwietnia 2015r. o godz. 9.00 rozpoczną się konsultacje przed egzaminem. Po zajęciach około godz. 12.00 odbędzie się egzamin wewnętrzny.

 


 

UCZESTNICY KKZ grupa A4

 • Przypominam, że na platformie uruchomione zostały TESTY OBOWIĄZKOWE z przedmiotów: BHP oraz PDG. Bardzo proszę o zalogowanie się na platformie e-learningowej i rozwiązanie testów.Termin rozwiązania testów mija 28 marca 2015r. Osoby, które nie rozwiążą testów nie będą mogły przystąpić w wyznaczonym terminie do egzaminu wewnętrznego, a tym samym nie ukończą kursu w terminie.

Przypominam schemat logowania się do testów.

Ze strony sckz.pl wybrać zakładkę Aktualności KKZ-----> E-learning logowanie------>(zalogować się)-----> zakładka Moje kursy----->M.11 Testy obowiązkowe i wybrać odpowiedni test.

 • Przypominam,że kolejne zajęcia w sztolni odbędą się w sobotę 14 marca 2015r. Egzamin z przedmiotu Wentylacja i klimatyzacja kopalń odbędzie się o godz. 8.00. Zajęcia na sztolni rozpoczną się o godz. 8.30.
 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Informuję, że w dniu 11 kwietnia 2015r. o godz. 9.00 rozpoczną się zajęcia komputerowe. Po zajęciach około godz. 11.30 odbędzie się egzamin wewnętrzny.

 


 

UCZESTNICY KKZ grupa E1

 • Przypominam, że na platformie uruchomione zostały TESTY OBOWIĄZKOWE z przedmiotów: BHP oraz JOZ. Bardzo proszę o zalogowanie się na platformie e-learningowej i rozwiązanie testów.Termin rozwiązania testów mija 28 marca 2015r. Osoby, które nie rozwiążą testów nie będą mogły przystąpić w wyznaczonym terminie do egzaminu wewnętrznego, a tym samym nie ukończą kursu w terminie.

Przypominam schemat logowania się do testów.

Ze strony sckz.pl wybrać zakładkę Aktualności KKZ-----> E-learning logowanie------>(zalogować się)-----> zakładka Moje kursy----->M.11 Testy obowiązkowe i wybrać odpowiedni test.

Przypominam,że kolejne zajęcia w sztolni odbędą się w sobotę 14 marca 2015r. Egzamin z przedmiotu Wentylacja i klimatyzacja kopalń odbędzie się o godz. 8.30. Zajęcia na sztolni rozpoczną się o godz. 9.00.

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Informuję, że w dniu 11 kwietnia 2015r. o godz. 8.00 odbędzie się egzamin wewnętrzny. Po zajęciach odbędą się zajęcia komputerowe.

 


 

UCZESTNICY KKZ grupa F1

 • Przypominam, że na platformie uruchomione zostały TESTY OBOWIĄZKOWE z przedmiotów: BHP, JOZ oraz PDG. Bardzo proszę o zalogowanie się na platformie e-learningowej i rozwiązanie testów.Termin rozwiązania testów mija 28 marca 2015r. Osoby, które nie rozwiążą testów nie będą mogły przystąpić w wyznaczonym terminie do egzaminu wewnętrznego, a tym samym nie ukończą kursu w terminie.

Przypominam schemat logowania się do testów.

Ze strony sckz.pl wybrać zakładkę Aktualności KKZ-----> E-learning logowanie------>(zalogować się)-----> zakładka Moje kursy----->M.11 Testy obowiązkowe i wybrać odpowiedni test.

 • Przypominam,że kolejne zajęcia w sztolni odbędą się w sobotę 14 marca 2015r. Egzamin z przedmiotu Wentylacja i klimatyzacja kopalń odbędzie się o godz. 8.30. Zajęcia na sztolni rozpoczną się o godz. 9.00.
 • ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ

Informuję, że w niedzielę 29 marca 2015r. odbędzie się egzamin z przedmiotu Maszyny i u odbędą się zajęcia z przedmiotu Eksploatacja złóż podziemnych.

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

W dniu 11 kwietnia 2015r. o godz. 8.00 odbędzie się egzamin wewnętrzny. Po zajęciach odbędą się zajęcia komputerowe.
   

4/KKZ/Ż AKTUALNOŚCI 27 lutego

Wpisany przez Emilia Dzienniak Piątek, 27 Luty 2015 04:29

Sekretariat placówki

na ul. Węglowej 11 w Żorach - Roju (budynek Ad Acta)

czynny jest:

 

 • środa, czwartek w godz. 10.00 - 17.00
 • piątek w godz. 10.00 - 16.00

 

W poniedziałek i wtorek sekretariat placówki będzie nieczynny


UCZESTNICY KKZ M.11  grupy A4

UCZESTNICY KKZ M.11 grupy F1

Przypominam, że w najbliższą sobotę tj.28 lutego o godz. 9.00 rozpoczną się zajęcia z przedmiotu WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PODZIEMNYCH WYROBISK GÓRNICZYCH.

Wyżej wymienione zajęcia nie odbyły się 10 stycznia.

W związku ze zamianą terminów zajęć , w dniu 28 lutego nie może odbyć się zaplanowany na ten dzień egzamin. Informuję, że termin egzaminu został zaplanowany po realizacji ostatnich zajęć z przedmiotu WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PODZIEMNYCH WYROBISK GÓRNICZYCH tj. na dzień 14 marca. Szczegóły dotyczące egzaminu zostaną podane w kolejnym komunikacie.


 

UCZESTNICY KKZ M.11 grupy E1

Przypominam, że w najbliższą sobotę tj. 28 lutego o godz. 8.00 rozpoczną się dla Panów zajęcia w sztolni.


 

UCZESTNICY KKZ M.39 grupa T3

UCZESTNICY KKZ M.39 grupa T4

Przypominam, że w najbliższą sobotę tj. 28 lutego o godz. 8.00 rozpoczną się zajęcia z przedmiotu ZAGROŻENIA NATURALNE W GÓRNICTWIE

   

3/KKZ/2015 AKTUALNOŚCI 19 lutego 2015

Wpisany przez Emilia Dzienniak Czwartek, 19 Luty 2015 13:26

Przypominam godziny pracy sekretariatu:

Sekretariat placówki

na ul. Węglowej 11 w Żorach - Roju (budynek Ad Acta)

czynny jest:

 

 • środa, czwartek w godz. 10.00 - 17.00
 • piątek w godz. 10.00 - 16.00

 

W poniedziałek i wtorek sekretariat placówki będzie nieczynny

Dnia 26 lutego sekretariat placówki będzie neczynny.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.39  grupy T4

Przypominam, że kolejne zajęcia  odbędą się 21 i 22 lutego i rozpoczynać się będą o godz. 9.00 

 

   

2/KKZ/2015 AKTUALNOŚCI 7 lutego 2015

Wpisany przez Emilia Dzienniak Sobota, 07 Luty 2015 06:58

Informuję, że w dniu 11 lutego 2015r. SEKRETARIAT PLACÓWKI będzie nieczynny.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 


 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY NOWA EDYCJA!

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY- kwalifikacja M.39- REKRUTACJA

Osoby, które są zainteresowane rozpoczęciem zajęć na KKZ M.39 umożliwiającym zdobycie tytułu Technika Górnictwa Podziemnego, proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line z naszej strony (formularz dostępny z zakładki Zapisy online - Formularz zapisu na kurs) lub wypełnienie i złożenie formularza w sekretariacie placówki do dnia 22 lutego.

 


 

   

2/KKZ/2015 AKTUALNOŚCI 21 stycznia

Wpisany przez Emilia Dzienniak Piątek, 16 Styczeń 2015 14:52


Informuję, że od dnia 19 stycznia ulegają zmianie godziny pracy sekretariatu

Sekretariat placówki

na ul. Węglowej 11 w Żorach - Roju (budynek Ad Acta)

czynny jest:

 

 • środa, czwartek w godz. 10.00 - 17.00
 • piątek w godz. 10.00 - 16.00

 

W poniedziałek i wtorek sekretariat placówki będzie nieczynny

 


 

UCZESTNICY KKZ M.39  grupy T4

grupa, która rozpoczęła zajęcia 10 stycznia 2015r.

Przypominam, że kolejne zajęcia  odbędą się 24 stycznia (sobota) o godz. 11.30

Sekretariat placówki w tym dniu czynny będzie w godz. 11.00- 12.00

Plan zamieszczony został  w zakładce pliki do pobrania KKZ_ M39_I_2015_T4


UCZESTNICY KKZ M.11  grupy A4

UCZESTNICY KKZ M.11  grupy F1

UCZESTNICY KKZ M.11  grupy E1

UCZESTNICY KKZ M.39  grupy T3

Osoby, które nie złożyły DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU PROSZĘ O PILNY KONTAKT Z SEKRETARIATEM PLACÓWKI w dniach 21-23 stycznia.

   

1/KKZ/2015 INFORMACJE 12 STYCZNIA

Wpisany przez Emilia Dzienniak Sobota, 03 Styczeń 2015 19:52

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY NOWA EDYCJA!

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY- kwalifikacja M.39- REKRUTACJA

Przypominam, że inauguracja zajęć dla najnowszej grupy M.39 (technik górnictwa podziemnego) odbyła się 10 stycznia o godz. 8.00 w Żorach Roju ul. Węglowa 11.

Osoby, które są zainteresowane rozpoczęciem zajęć na KKZ M.39 umożliwiającym zdobycie tytułu Technika Górnictwa Podziemnego, ale nie wzięły udziału w pierwszych zajęciach  proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line z naszej strony (formularz dostępny z zakładki Zapisy online - Formularz zapisu na kurs) lub wypełnienie i złożenie formularza w sekretariacie placówki.

ul. Węglowa 11, tel. 600 168 331

ul. Wielkopolska 20, tel. 600 168 445

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszę o niezwłoczne wypełnienie formularza.

 

PLAN ZAJĘĆ DLA GRUPY M.39 T4- grupy, która rozpoczęła zajęcia 10 stycznia 2015r.

Informuję, że kolejne zajęcia dla najnowszej grupy KKZ M.39 odbędą się 24 stycznia. Plan zamieszczony został  w zakładce pliki do pobrania KKZ_ M39_I_2015_T4


Do kogo kierowany jest kurs i kto może w nim uczestniczyć?

Kurs kierowany jest do osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacji M.11, tzn. otrzymały ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU, czyli do wszystkich Panów z grupy A3 B3.

UWAGA! Rozpoczynając kurs nie trzeba deklarować się zdanym przed OKE egzaminem z kwalifikacji M.11. Wystarczy, że przystępowaliście Panowie do egzaminu wewnętrznego w naszej placówce w dniu 29 listopada 2014r. Zatem wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu i zdali go mogą rozpocząć kurs kwalifikacji M.39.


INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2015

UCZESTNICY KKZ  grupa A- kwalifikacja M.39

Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO SESJI EGZAMINACYJNEJ STYCZEŃ- LUTY 2015

Lista osób przystępujących do egzaminu została zamieszczona w zakładce pliki do pobrania.

 • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- 15 STYCZNIA (czwartek) 2014r. godz. 13.00

-czas trwania egzaminu-120 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wielkopolska 20. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 12.15

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej


UCZESTNICY KKZ grupa A3,B3 kwalifikacja M.11

Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO W SESJI STYCZEŃ-LUTY

 • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU- 5- 9 LUTEGO 2015r.-  harmonogram został zamieszczony w plikach do pobrania

Część praktyczna egzaminu odbywać się będzie w Ośrodku Egzaminacyjnym Carbon Silesia w Żorach
ul. Węglowa 11.
Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

W związku ze zbliżającym się terminem sesji egzaminacyjnej, przypominamy, że należy dokonać opłaty egzaminacyjnej (w kwocie 100,00 zł) bezpośrednio na rachunek Ośrodka Egzaminacyjnego tj. f-my Carbon-Silesia sp. z o.o. Sp.k. 44-240 Żory ul. Węglowa 11. Wpłaty należy dokonać do 16 stycznia 2015r.

Nr rachunku: 70 1050 1403 1000 0090 3032 9685

UWAGA: w tytule wpłaty proszę podać nazwisko i imię osoby zdającej oraz dla pełnej identyfikacji 3 ostatnie cyfry numeru PESEL.

WAŻNE! Na egzamin koniecznie należy zabrać ze sobą DOWÓD OSOBISTY oraz ubranie robocze (koszula flanelowa, spodnie, obuwie robocze- buty chroniące stopy przed spadającymi przedmiotami).

Osoby, które spóźnią się na egzamin nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną!

Szczegóły dotyczące harmonogramu tej części egzaminu, zostały zamieszczone w plikach do pobrania . Proszę  o zapoznanie się z zamieszczonym harmonogramem i monitorowanie naszej strony internetowej.


UCZESTNICY KKZ M.11  grupy A4

 • Informacja dotycząca zmiany w planie zajęć

Zgodnie z ustaleniami w dniu 7 grudnia informuję, że nastąpiła zmiana terminu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego.

Egzamin odbędzie się 12 kwietnia.

UWAGA!

W dniu 10 stycznia odbyły się zajęcia w SZTOLNI , a nie jak zapisano w planie zajęcia z przedmiotu WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (WiK). Za zmianę PRZEPRASZAM.

Zajęcia z wyżej wymienionego przedmiotu zostaną zrealizowane 28 lutego 2015r.

 • Informacja dotycząca wypełniania DEKLARACJI przesyłanych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Przypominam, że na zajęciach w dniu 10 stycznia  wypełnialiście Panowie DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ( DEKLARACJA została zamieszczona w plikach do pobrania ). Osoby, które nie uczestniczyły w tym dniu w zajęciach, a b chcą przystąpić do egzaminu w sesji maj- lipiec proszę o kontakt z sekretariatem placówki . Termin składania DEKLARACJI minie 20 stycznia 2015r.

 


UCZESTNICY KKZ M.11  grupy F1

 • Informacja dotycząca  planu zajęć

Przypominam, że w zakładce pliki do pobrania został zamieszczony plan zajęć obowiązujący od stycznia 2015r.

UWAGA!

W dniu 10 stycznia odbyły się zajęcia w SZTOLNI , a nie jak zapisano w planie zajęcia z przedmiotu WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (WiK). Za zmianę PRZEPRASZAM.

Zajęcia z wyżej wymienionego przedmiotu zostaną zrealizowane 28 lutego 2015r..

 • Informacja dotycząca wypełniania DEKLARACJI przesyłanych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Przypominam, że na zajęciach w dniu 10 stycznia wypełnialiście Panowie DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ( DEKLARACJA  zamieszczona w plikach do pobrania ). Osoby, które nie uczestniczyły w tym dniu w zajęciach, a chcą  przystąpić do egzaminu w sesji maj- lipiec proszę o kontakt z sekretariatem placówki . Termin składania DEKLARACJI minie 20 stycznia 2015r.

 


 

UCZESTNICY KKZ M.39  grupy T3

 • Informacja dotycząca wypełniania DEKLARACJI przesyłanych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Przypominam, że na zajęciach w dniu 10 stycznia wypełnialiście Panowie DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ( DEKLARACJA  zamieszczona w plikach do pobrania ). Osoby, które nieuczestniczyły w tym dniu w zajęciach, a chcą przystąpić do egzaminu w sesji maj- lipiec proszę o kontakt z sekretariatem placówki . Termin składania DEKLARACJI minie 20 stycznia 2015r.

   

Życzenia świąteczne

Wpisany przez Emilia Dzienniak Czwartek, 18 Grudzień 2014 21:14

   

45/KKZ/Ż/2014 AKTUALNOŚCI 13 GRUDNIA

Wpisany przez Emilia Dzienniak Niedziela, 07 Grudzień 2014 10:03

 • Sekretariat placówki

na ul. Węglowej 11 w Żorach - Roju (budynek Ad Acta)

czynny jest od wtorku do piątku w godz. 8.30- 15.30

w dniach: 18 grudnia 2014- 06 stycznia 2015r. sekretariat placówki będzie nieczynny


 

 • Sekretariat placówki

na ul. Wielkopolskiej 20 w Jastrzębiu-Zdroju

czynny jest od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.30- 15.00

w dniach: 18 grudnia 2014- 06 stycznia 2015r. sekretariat placówki będzie nieczynny

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY NOWA EDYCJA!

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY- kwalifikacja M.39- REKRUTACJA

Informuję, że w styczniu planujemy rozpocząć zajęcia na KKZ. M39 umożliwiający zdobycie tytułu Technika Górnictwa Podziemnego. W tym celu osoby zainteresowane udziałem w kursie proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line z naszej strony (formularz dostępny z zakładki Zapisy online - Formularz zapisu na kurs) lub wypełnienie i złożenie formularza w sekretariacie placówki

ul. Węglowa 11, tel. 600 168 331

ul. Wielkopolska 20, tel. 600 168 445

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszę o niezwłoczne wypełnienie formularza.Kurs będzie trwał 6 miesięcy   ZAPRASZAMY

Do kogo kierowany jest kurs i kto może w nim uczestniczyć?

Kurs kierowany jest do osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacji M.11, tzn. otrzymały ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU, czyli do wszystkich Państwa z grupy A3, B3.

UWAGA! Rozpoczynając kurs nie trzeba deklarować się zdanym przed OKE egzaminem z kwalifikacji M.11. Wystarczy, że przystępowaliście Państwo do egzaminu wewnętrznego w naszej placówce w dniu 29 listopada 2014r. Zatem wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu i zdali go mogą rozpocząć kurs kwalifikacji M.39.


INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2015

UCZESTNICY KKZ  grupa A- kwalifikacja M.39

Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO SESJI EGZAMINACYJNEJ STYCZEŃ- LUTY 2015

 • CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU- 8 STYCZNIA 2015r.(czwartek) godz. 12.00

- czas trwania egzaminu- 60 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wielkopolska 20. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 11.15.

 • Na etap pisemny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości , dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu).

Osoby, które spóźnią się na egzamin nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną!

 • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU (dokumentacja)- 15 STYCZNIA (czwartek) 2014r. godz. 13.00

-czas trwania egzaminu-120 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wielkopolska 20. Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu, czyli o godz. 12.15

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej


UCZESTNICY KKZ grupa A3,B3 kwalifikacja M.11

Informacja dotycząca EGZAMINU PAŃSTWOWEGO W SESJI STYCZEŃ-LUTY- dla osób, które otrzymały ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

 • CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU- 8 STYCZNIA 2015r. godz. 10.00

- czas trwania egzaminu- 60 minut

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół NR 11 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. B. Czecha 20a. Na egzamin należy zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu, czyli na godz. 9.15.

 • Na etap pisemny należy zabrać ze sobą: dowód tożsamości , dwa długopisy z czarnym wkłademDo sali, w której odbywa się egzamin nie wolno wnosić posiłków, napojów, urządzeń telekomunikacyjnych (ich wniesienie na salę egzaminacyjną skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu).

Osoby, które spóźnią się na egzamin nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną!

 • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU- 5- 9 LUTEGO 2015r.-  harmonogram zostanie zamieszczony w dniu 15 grudnia 2015r.

Część praktyczna egzaminu odbywać się będzie w Ośrodku Egzaminacyjnym Carbon Silesia w Żorach
ul. Węglowa 11.
Na egzamin proszę zgłosić się 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

W związku ze zbliżającym się terminem sesji egzaminacyjnej, przypominamy, że należy dokonać opłaty egzaminacyjnej (w kwocie 100,00 zł) bezpośrednio na rachunek Ośrodka Egzaminacyjnego tj. f-my Carbon-Silesia sp. z o.o. Sp.k. 44-240 Żory ul. Węglowa 11. Wpłaty należy dokonać do 16 stycznia 2015r.

Nr rachunku: 70 1050 1403 1000 0090 3032 9685

UWAGA: w tytule wpłaty proszę podać nazwisko i imię osoby zdającej oraz dla pełnej identyfikacji 3 ostatnie cyfry numeru PESEL.

WAŻNE! Na egzamin koniecznie należy zabrać ze sobą DOWÓD OSOBISTY oraz ubranie robocze (koszula flanelowa, spodnie, obuwie robocze- buty chroniące stopy przed spadającymi przedmiotami).

Osoby, które spóźnią się na egzamin nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną!

Szczegóły dotyczące harmonogramu tej części egzaminu, zostaną zamieszczone w plikach do pobrania w dniu 15 grudnia 2014r. . Proszę  o zapoznanie się z zamieszczonym harmonogramem i monitorowanie naszej strony internetowej.


 

UCZESTNICY KKZ M.11  grupy A4

 • Informacja dotycząca zmiany w planie zajęć

Zgodnie z ustaleniami w dniu 7 grudnia informuję, że nastąpiła zmiana terminu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego.

Egzamin odbędzie się 12 kwietnia.

 • Informacja dotycząca wypełniania DEKLARACJI przesyłanych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Informuję, że na zajęciach w dniu 10 stycznia będziecie Panowie wypełniać DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ( DEKLARACJA zostanie po zajęciach zamieszczona w plikach do pobrania ). Osoby, które nie będą uczestniczyć w tym dniu w zajęciach, a będą chciały przystąpić do egzaminu w sesji maj- lipiec proszę o kontakt z sekretariatem placówki w godz. 8.30- 15.00. Termin składania DEKLARACJI minie 20 stycznia 2015r.

 


UCZESTNICY KKZ M.39  grupy T3

 • Informacja dotycząca wypełniania DEKLARACJI przesyłanych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Informuję, że na zajęciach w dniu 10 stycznia będziecie Panowie wypełniać DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ( DEKLARACJA zostanie po zajęciach zamieszczona w plikach do pobrania ). Osoby, które nie będą uczestniczyć w tym dniu w zajęciach, a będą chciały przystąpić do egzaminu w sesji maj- lipiec proszę o kontakt z sekretariatem placówki w godz. 8.30- 15.00. Termin składania DEKLARACJI minie 20 stycznia 2015r.

 

 

   

Strona 2 z 14